© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 26/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3699/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mã HS code nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Yujin Fluid Việt Nam

(Lô 2-CN5, Cụm Công nghiệp trung tâm vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 23062021/YUJIN ngày 14/7/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH YUJIN FLUID Việt Nam về việc giải đáp thắc mắc về mã HS code nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. ”

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

“1. Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu.

...

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc phân loại hàng hóa. ”

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Doanh nghiệp không nêu rõ vướng mắc phân loại đối với mặt hàng cụ thể, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét, xử lý. Đề nghị doanh nghiệp căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa thực tế nhập khẩu để xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa Công ty để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH YUJIN FLUID Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- PCT Đào Thu Hương;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng