© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 12/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3482/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội (Hactra)

(Đ/c: Số 398, tổ 16, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1410/2020/CV-HACTRA ngày 14/10/2020 của Công ty CP Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội đề nghị xem xét kết quả phân loại hàng hóa tại Thông báo số 6360/TB- TCHQ ngày 29/09/2020 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với Thông báo kết quả phân loại số 6360/TB-TCHQ ngày 29/09/2020:

Ngày 28/08/2019, Chi cục Kiểm định Hải quan 2 ban hành Thông báo kết quả phân tích số 1401/TB-KĐ2, theo đó kết luận mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 10272302586/A11 ngày 26/06/2019 là “Sản phẩm đi từ polyetylen, dạng ống trụ tròn, chiều dài 20mm, đường kính ~ 20mm, đã tạo vách ngăn thành 3 khoang dọc theo sản phẩm, màu đen (theo khai báo sản phẩm được dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt)”, có tên khai báo là “Giá thế vi sinh, chất liệu bằng nhựa Polyethylene (BioF carriers), dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, model: PN-20N. Trên cơ sở Thông báo kết quả phân tích số 1401/TB-KĐ2, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 6360/TB-TCHQ ngày 29/09/2020, theo đó mặt hàng phù hợp phân loại vào nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, mã số 3926.90.99.

2. Về phân loại hàng hóa thuộc nhóm 38.21 “Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển hoặc nuôi các vi sinh vật (kể cả các virut và các loại tương tự) hoặc tế bào của thực vật, người hoặc động vật"

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải chi tiết nhóm 38.21: Nhóm này bao gồm các chế phẩm khác nhau nơi các vi khuẩn, nấm mốc, vi trùng, vi rút, các vi sinh vật khác và các tế bào của thực vật, người hoặc động vật dùng cho mục đích y học (ví dụ, sản xuất kháng sinh) hoặc các mục đích khoa học khác hoặc trong công nghiệp (ví dụ, trong sản xuất dấm, axit lactic, rượu butyl) có thể được nuôi dưỡng và nhân lên hoặc có thế được duy trì..

Cũng còn có các môi trường khác, ví dụ, hỗn hợp NaCl, Canxi clorua, magie sufphate, kali hydrogensufphate, kali aspartate và amoni lactate trong nước cất.

Một số môi trường nuôi cấy cho các virut bao gồm phôi sống.

Như vậy, các mặt hàng thuộc nhóm 38.21 gồm các chế phẩm, hỗn hợp...là môi trường nuôi cấy các vi khuẩn, vi trùng, vi rút..khác với mặt hàng nhập khẩu của Công ty được kết luận phân tích tại Thông báo kết quả phân tích số 1401/TB-KĐ2 là sản phẩm nhựa nên không phù hợp phân loại vào nhóm 38.21.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội (Hactra) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT Đào Thu Hương (để biết);

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng