© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 02/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3304/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại và chính sách mặt hàng Tinh quặng Mangan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Bắc Sơn

(Đ/c Xóm 4, xã Xuân Lam, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/2021/CVXK ngày 8/4/2021 của Công ty TNHH Bắc Sơn đề nghị hướng dẫn phân loại và chính sách xuất khẩu mặt hàng tinh quặng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng

Theo công văn số 725/BCT/CNNg ngày 24/01/2013 của Bộ Công Thương, Công ty TNHH Bắc Sơn được xuất khẩu loại khoáng sản là tinh quặng mangan và tinh quặng sắt.

Đề nghị công ty căn cứ giấy phép của Bộ Công Thương và các quy định về điều kiện xuất khẩu để thực hiện thủ tục xuất khẩu tinh quặng mangan và tinh quặng sắt theo quy định.

2. Về phân loại hàng hóa

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính vê việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2019; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP;

Nhóm 26.01 “Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung”

Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 26.01:

Nhóm này cũng bao gồm quặng sắt và tinh quặng sắt với hàm lượng mangan ít hơn 20% tính theo trọng lượng khô (quặng và tinh quặng làm giàu đã gia nhiệt tới nhiệt độ 105 đến 110° C (xem chú giải nhóm 26.02). Tùy thuộc vào hàm lượng mangan mà các quặng được biết đến như một trong hai quặng sắt chứa mangan hoặc quặng mangan chứa sắt.

Nhóm 26.02 Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô 

Tham khảo nội dung Chú giải chi tiết HS nhóm 26.02:

Nhóm này cũng bao gồm quặng và tinh quặng mangan chứa sắt, với hàm lượng mangan từ 20% trở lên tính theo trọng lượng khô (quặng và tinh quặng đã gia nhiệt tới nhiệt độ từ 105 đến 110°C); những loại với hàm lượng mangan nhỏ hơn 20% tính theo trọng lượng khô bị loại trừ (nhóm 26.01).

Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu, đối chiếu với các quy định của HS nêu trên, nếu:

- Trường hợp xác định mặt hàng là Tinh quặng sắt thì thuộc nhóm 26.01.

- Trường hợp xác định mặt hàng là Tinh quặng mangan thì thuộc nhóm 26.02.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Bắc Sơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục GSQL;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương