© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 18/06/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2972/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy

(Số 96/26C đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2021/HT ngày 12/5/2021 của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy (Công ty) về việc phân loại mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer” tại công văn số 04/2021/HT đã được Công ty phản ánh tại công văn trước đây số HT1805/CV/F001 ngày 03/06/2018.

Căn cứ các quy định của pháp luật và trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 1000/ĐKVN-VAQ ngày 25/03/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2045/TCHQ-TXNK ngày 9/4/2019 hướng dẫn phân loại mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer” trả lời công văn số HT1805/CV/F001 của Công ty ngày 09/4/2019. Do vậy, đề nghị Công ty phân loại mặt hàng theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2045/TCHQ-TXNK.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương