© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 19/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2293/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị điện ĐHĐ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn (kèm hồ sơ) số 240321/CV-DHD ngày 24/3/2021 của Công ty cổ phần thiết bị điện ĐHĐ (Công ty) về việc vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo “Thanh ray bằng nhôm hợp kim AL6005-T5, dài 4500mm, được gia công theo bản vẽ thiết kế để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Công ty nhập khẩu, đăng ký tờ khai số 10356292624/A11 ngày 30/9/2020 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư sổ 65/2017/TT-BTC; tham khảo chủ giải chi tiết HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới;

Nhóm 76.04 bao gồm Nhôm ở dạng thanh, que và hình, kể cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết, có cùng hình dạng, đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.

Nhóm 76.10 bao gồm Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận của các kết cấu bằng nhôm (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột); tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, những kết cấu này được đặc trưng bởi thực tế là một khi chúng được đặt đúng vị trí nào thì chúng thường vẫn ở đúng vị trí đó.

Trên cơ sở hồ sơ do Công ty cung cấp, mặt hàng được xác định là Thanh bàng nhôm đã định hình, dạng hình rỗng, kích thước chiều dài 4500mm, chiều rộng 51.6mm và mặt cắt ngang đồng nhất, chỉ được cắt sẵn theo chiều dài, chưa được đục lỗ, gắn ốc hay gia công khác. Mặt hàng có công dụng để cố định tấm pin trên mái và liên kết các tấm pin theo chuỗi mắc nối tiếp nhau, các thanh ray nhôm được lắp trên mái nhà sử dụng các L-feet. Các sơ đồ bản vẽ gửi kèm hồ sơ không thể hiện thanh kết cấu có kích thước 4500mm X 51.6mm như kích thước thanh ray nhôm nhập khẩu. Do vậy, mặt hàng Thanh ray ;nhôm 4500mm X 51.6mm nêu trên không được xác định là bộ phận của kết cấu và không phù hợp phân loại thuộc nhóm 76.10 như khai báo của doanh nghiệp. Mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 76.04.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty cổ phần thiết bị điện ĐHĐ nghiên cứu nội dung nêu trên, căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, hàng hóa thực tế nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.TCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Chi cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương