© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 13/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1723/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng surimo (chả cá) đông lạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/CV-VASEP ngày 05/3/2021 của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về việc áp mã đối với sản phẩm Surimi (chả cá) đông lạnh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bọ Tài chính;

Mặt hàng surimi chả cá có quy trình sản xuất: Cá tươi/Tách xương, da, nội tạng - Lấy phần thịt cá - Rửa thịt cá, loại bỏ tạp chất - Tinh lọc, loại bỏ xương cá, ép nước - Sau đó bổ sung chất chống biến tính lạnh đông đối với mô thịt (gia vị bột lòng trắng trứng, đường,...) nhưng không bổ sung thêm các chất phụ gia như tiêu, mì chính, thì là - Nhào trộn đều lên khoảng 10-15 phút - Đóng gói theo quy trình và đưa vào đông lạnh phù hợp, được phân loại thuộc nhóm 03.04, phân nhóm 1 gạch " - Loại khác, đông lạnh”.

Trường hợp mặt hàng được chế biến từ surimi đông lạnh, bổ sung thêm gia vị định hình và xử lý chín để tạo thành các sản phẩm như: Thanh cua, ghẹ, cá viên, kamaboko, sò điệp, xúc xích,... phù hợp được phân loại thuộc nhóm 16.04, phân nhóm 1604.20.

Trường hợp mặt hàng chả cá đông lạnh có quy trình sản xuất: Cá tươi/ Tách xương, da, nội tạng - Lấy phần thịt cá - Sau đó thêm một số gia vị bột lòng trắng trứng 1-2%, đường cát trắng 5% và một số gia vị khác như muối, tiêu, bột ngọt, bột năng,...- Nhào trộn đều lên khoảng 10-15 phút- Đóng gói theo quy cách và đưa vào đông lạnh phù hợp phân loại thuộc nhóm 16.04, phân nhóm 1604.20.

Đề nghị Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam căn cứ hồ sơ, bản chất hàng hóa, quy trình sản xuất và đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Cục HQ tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương