© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 26/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7519/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý hoàn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Samil Vina

(Đường số 5, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1710SM-HT ngày 17/10/2020 của Công ty TNHH Samil Vina phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/20210, thì: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đổi với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ (có hiệu lực từ 1/9/2016), thì: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, thì: Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khâu đã nộp.

Căn cứ công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016, số 11002/BTC- TCHQ ngày 17/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý thuế đối với các tờ khai nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 1/9/2016.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, trường hợp Công ty TNHH Samil Vina đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất khẩu tại chỗ (không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc không xuất khẩu vào khu phi thuế quan) thì không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samil Vina biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lê Như Quỳnh