© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 23/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7405/TCHQ-TXNK

V/v Thời điểm kê khai, nộp thuế BVMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

(Ấp 3, xã An Thạnh, huyễn Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 44/KH-NDBT/20 ngày 10/11/2020 của Công ty cổ phần Hóa dầu Mekong (sau đây gọi là Công ty) về vướng mắc liên quan đến thời điểm nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định dầu nhờn, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 quy định đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phấm, mỡ động vật...).

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu nhập khẩu dầu nhờn, mỡ nhờn gốc hoá thạch xuất bán tại Việt Nam thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Hóa dầu Mekong được biết và thực hiện đúng quy định.(Nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu do cơ quan thuế nội địa thu)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lê Như Quỳnh