© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 20/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7376/TCHQ-TXNK

V/v Tiêu hủy hàng hóa của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Sindoh Vina

(Lô CN5, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 32/SDV ngày 6/10/2020 của Công ty TNHH Sindoh Vina về việc tiêu hủy khuôn mẫu tạm nhập của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về thủ tục hải quan

Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: “DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam ” và “Trường hợp tiêu hủy thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điểu 64 Thông tư này".

Điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị tại Việt Nam: “Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường"

Khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: “Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế ”

Điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: “Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNCX thực hiện tiêu hủy khuôn mẫu thuê, mượn được tạm nhập từ nước ngoài theo yêu cầu của đôi tác nước ngoài thì phải có văn bản của bên sở hữu hàng hóa đề nghị bán, cho, tặng và phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển quyền sở hữu đối với số khuôn mẫu này cho chính DNCX. Sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thì DNCX mới được thực hiện tiêu hủy theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

2. Về chính sách thuế

Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này’’.

Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định: “...hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuê quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNCX (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) đã hoàn thành thủ tục hải quan để đứng tên chủ sở hữu đối với số khuôn mẫu tạm nhập từ nước ngoài như nêu tại điểm 1 công văn này, khuôn mẫu được tiêu hủy trong chính DNCX thì số khuôn mẫu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sindoh Vina được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục GSQL;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lê Như Quỳnh