© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 09/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7151/TCHQ-GSQL

V/v Hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHh Xuất nhập khẩu Song Toàn

(Đ/c: Số 116BT01/97 Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn 199/2020/CV-ST ngày 16/10/2020 ngày 29/12/2019 của Quý Công ty về việc tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt Nam, Trung Quốc do dịch bệnh COVID-19 gây ra, ngày 11/05/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 3701/VPCP-KTTH thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND các tỉnh chủ động mở lại hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ, lối mở theo nguyên tắc hàng hóa chỉ được tái xuất qua các cửa khấu phụ, lối mở đã đáp ứng đủ quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan biên giới sau khi UBND các tỉnh có văn bản mở lại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, căn cứ các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại cửa khẩu phụ, lối mở để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất để thực hiện việc tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng gửi kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ, lối mở theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Song Toàn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Cục HQ tỉnh Cao Bằng;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn