© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 30/10/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6956/TCHQ-TXNK

V/v Tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc

( Địa chỉ: 69/9 đường Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0109/2020-VU ngày 21/9/2020 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc về việc tiền chậm nộp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. ”

Căn cứ Điểm e Khoản 4 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó ”

Theo quy định dẫn trên, do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc khai thiếu số tiền thuế phải nộp (phải nộp thuế theo mức thuế suất ưu đãi (MFN) nhưng công ty lại khai báo và áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) nên ngoài việc phải nộp thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định (chênh lệch giữa thuế suất MFN và thuế suất ưu đãi đặc biệt FTA), công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế nhập khẩu bổ sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên thì việc truy thu số tiền chậm nộp của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc là đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương