© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 18/08/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5470/TCHQ-TXNK

V/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: - Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam);

(Đường số 12, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

- Công ty TNHH Colltex (VN)

(Lô 28, đường số 7, KCN Trảng Bàng, P. An Tịnh, TX. Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 08/2020/CV-ESP ngày 03/8/2020 của Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam), công văn số 20200729BTC/CXGC/CTXNK ngày 28/7/2020 của Công ty TNHH Colltex (VN) về chính sách thuế đối với hàng hóa gia công tại trong khu phi thuế quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4650/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2020, công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công (bản photocopy đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam), Công ty TNHH Colitex (VN) biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng