© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h15 ngày 13/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4647/TCHQ-TXNK

V/v Xin gia hạn thời hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Lợi Lai

(Số nhà 002-Tổ 8- Phường Bắc Cường - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 016/CT-ĐN ngày 20/06/2020 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Lợi Lai về đề nghị được gia hạn thời hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019:

- Điểm a khoản 1 Điều 59 quy định một trong các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp:

“a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định an định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế ”

- Khoản 2 Điều 59 quy định mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp như sau:

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kể trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước

- Khoản 1 Điều 63 quy định:

“Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này;

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh".

Theo quy định dẫn trên, trường hợp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Lợi Lai không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, đề nghị Công ty chấp hành nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Do đó, việc Công ty đề nghị được gia hạn thời hạn nộp thuế và giảm số tiền chậm nộp còn nợ là không có cơ sở để xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cát Lợi Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng