© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 10/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4617/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam

(Địa chỉ: Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1517538 ngày 07/5/2020 của Công ty TNHH cao su INOUE Việt Nam về mã số hàng hóa tại thông báo 821/TB-TCHQ ngày 13/02/2020. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải pháp lý thuộc phần VII “Plastic và các sản phấm bằng plastic; cao su và các sản phẩm bằng cao su”:

2. Trừ những mặt hàng trong nhóm 39.18 hoặc 39.19, plastic, cao su và các sản phẩm của chúng, đã in hoa văn, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.

Tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới chương 49: Trừ một số ít ngoại lệ dưới đây, Chương này bao gồm tất cả các ấn phẩm mà bản chất và công dụng chủ yếu của chúng được quyết định bởi thực tế là chúng được in họa tiết, ký tự hay hình ảnh.

Mặt hàng là Sản phẩm dạng dải tự dính đã được in chữ “Butcher Grid Trail" màu trắng trên nền đen làm từ copolymer styrene butadiene, bề mặt in được bảo vệ bởi lớp nhựa trong làm từ polyester, kích thước (280x14 x0,2)mm (dài x rộng x dày); sau khi lưu hóa lớp nhựa trong được tách bỏ, sử dụng làm nhãn mác. Mặt hàng mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm đã in, sử dụng làm nhãn mác, phù hợp phân loại thuộc Chương 49 “Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in; các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ”, nhóm 49.11 “Các ấn phầm in khác, kể cả tranh và ảnh in", mã số 4911.99.90. Do bản chất mặt hàng là sản phẩm đã in, vì vậy, mặt hàng không phân loại vào Chương 40 “Cao su và các sản phẩm bằng cao su"

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH cao su INOUE Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Kiểm định hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương