© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 23/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4170/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc về trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam

(đ/c: lô số CN-16, KCN Vân trung, xã Vân Trung, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Trả lời công văn số 04/TCHQ/2020 ngày 31/3/2020 và công văn số 04A/TCHQ/2020 ngày 14/5/2020 của Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam (dưới đây gọi là Công ty), tiếp theo công văn số 6098/TCHQ-TXNK ngày 24/9/2019 về việc xác định giá trị sử dụng còn lại cho hàng hóa đi mượn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa trong thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kế toán khi đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế để làm cơ sở tính tỷ lệ trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định; cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan trong trường hợp người khai hải quan không xác định trị giá hải quan theo các phương pháp theo quy định.

Đối chiếu quy định nêu trên và trường hợp của Công ty thì việc xác định giá trị còn lại của hàng hóa khi tái xuất dựa trên cơ sở người khai hải quan tự kê khai, tự xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên. Trường hợp người khai hải quan không xác định được trị giá của hàng hóa; cơ quan hải quan sẽ thực hiện xác định theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng