© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 10/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3761/TCHQ-TXNK

V/v Mã HS mặt hàng lốp xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV lốp xe Lan Anh

(Số 416 quốc lộ 1A, khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/LA ngày 14/5/2020 của Công ty TNHH TM DV lốp xe Lan Anh về khai báo mã số lốp xe, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì:

Phân nhóm 4011.70.00 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp;

Phân nhóm 4011.80.00 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại dùng cho xe và máy xây dựng, hầm mỏ hoặc xếp dỡ công nghiệp;

Phân nhóm 4011.90.00 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại khác (trừ các loại đã được định danh tại các phân nhóm từ 4011.10 đến 4011.80);

Căn cứ Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ và hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công văn do Công ty gửi chưa thể hiện rõ các thông tin làm cơ sở phân loại như loại lốp, tính chất, kích thước vành trên, chiều rộng, sử dụng cho xe và loại máy trong lĩnh vực nào nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở xác định mã số hàng hóa. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa, nội dung chú giải chương 40, nội dung nhóm 40.11 và tham khảo chú giải chi tiết nhóm 40.11 để xác định chính xác mã số của hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV lốp xe Lan Anh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương