© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h30 ngày 03/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7486/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long

(Lô E4A- KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số L-Draco-CBD/19-750 ngày 12/11/2019 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long xin hướng dẫn về xác định trị giá hải quan hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu:

- Căn cứ quy định tại tại Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F). Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

- Theo thông lệ thương mại quốc tế được hướng dẫn tại Incoterms 2010 về điều kiện giao hàng EXW và FCA thì người bán và người mua có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Do đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên đồng thời đề nghị bên mua cung cấp các chứng từ có liên quan để Công ty xác định giá bán đến cửa khẩu xuất theo đúng quy định.

2. Về vướng mắc liên quan đến việc phân bổ các khoản điều chỉnh trên hệ thống VNACCS/VCIS:

Hệ thống VNACCS/VCIS không hỗ trợ tự động phân bổ các khoản điều chỉnh trên tờ khai xuất khẩu, do đó, đề nghị Công ty thực hiện việc phân bổ thủ công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung tự xác định và kê khai trị giá hải quan.

Tổng cục hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng