© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 04/11/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6876/TCHQ-GSQL

V/v Khai bổ sung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty CP XNK Việt An Khang

(Đ/c: P606 tháp A1, Indochina Plaza Hà Nội, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1207 của Công ty CP XNK Việt An Khang về việc đề nghị thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan thì người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong một số trường hợp. Quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, việc khai bổ sung được thực hiện khi người khai hải quan phát hiện sai sót trong việc khai hải quan. Với trường hợp nêu tại công văn số 1207 dẫn trên, tờ khai số 30251128310 Công ty CP XNK Việt An Khang đã hoàn thành thủ tục hải quan, không có sai sót trong việc khai hải quan, do đó, không thuộc trường hợp khai bổ sung theo quy định tại Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP XNK Việt An Khang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQTP Hài Phòng;

- Lưu: VT, GSQL (02bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái