© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h45 ngày 24/04/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 4693/BTC-TCHQ

V/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

                  Kính gửi: Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Nam

(Khu công nghiệp Tằng Loòng, thị trấn Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Để thực hiện việc xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu theo kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính có ý kiến như sau;

- Căn cứ khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế.

- Căn cứ khoản 1 Điều 20 Nghi định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F).

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hoá đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu.

Công văn này thay thế các nội dung về xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu tại các công văn số 15634/BTC-CST ngày 02/11/2016 của Bộ Tài chính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, công văn số 16486/BTC-CST ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chính; công văn số 4052/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2018 và Mục 1 thông báo số 5898/TB-TCHQ ngày 09/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Bộ^ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung biết và thực hiện./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- BT Đinh Tiến Dũng;

- TT Vũ Thị Mai;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai;

- Vụ CST, PC, HTQT;

- Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái