© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 18/02/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 1797/BTC-CST

V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với dầu xử lý, dầu trắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

                  Kính gửi: - Công ty cổ phần nhựa Châu Âu;

(Địa chỉ: KCN Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

- Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam;

(Địa chỉ: số 1, Đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

- Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

(Địa chỉ: số 17, đường số 10, KCN VSIP, Phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

- Công ty TNHH Sailun Việt Nam

(Địa chỉ: Block 37-1...42-6-1, Khu Công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 0209/2018/CV-NCA ngày 14/9/2018 của Công ty cổ phần nhựa Châu Âu, Công văn số 01/CV/2018 ngày 24/11/2018 của Công ty TNHH Sơn JOTUN Việt Nam, Công văn số 28684 ngày 18/6/2018 của Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam, Công văn số 14/SV-NKPL ngày 11/9/2018 của Công ty TNHH Sailun Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu xử lý, dầu trắng - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20 và 27.10.19.90) nhập khẩu; Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ (Bộ Tư pháp tại Công văn số 3395/BTP-PLDSKT ngày 11/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5078/BTNMT-TCMT ngày 18/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2877/BKHCN-TĐC ngày 14/9/2018, Bộ Công thương tại Công văn số 7105/BCT-XNK ngày 04/9/2018), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:

"Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a)  Xăng, trừ etanol;

b)  Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d)  Dầu hỏa;

ã) Dâu mazut:

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn

"Điều 4- Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường".

- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điền của Luật thuế BVMT quy định: "1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch ”         .

- Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Hệ thống HS) và Danh mục hài hòa thuế quan của Asean (Danh mục AHTN) thì dầu xử lý, dầu trắng với mã số HS 27.10.19.20 - là dầu thô đã tách phần nhẹ và mã số HS 27.10.19.90 - là dầu loại khác không có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế BVMT nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT mới thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Hàng hóa không quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thì chỉ tính thu thuế BVMT đổi với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch."

Số tiền thuế BVMT đã thu đối với hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT kể từ thời điểm Luật thuế BVMT có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Tài chính trả lời để các Công ty được biết và liên hệ với cơ quan hải quan để được giải quyết cụ thể.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Các Bộ; Tư pháp, TNMT, KHCN, Công Thương;

- TCHQ;

- TCT,Vụ PC;

- Cục HQ TP. Hải Phòng;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi