© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 25/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6235/TCHQ-TXNK

V/v Khai báo hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam – Hàn Quốc (Kotra Hà Nội).

(117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HAN18-160 ngày 11/6/2018 của Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam – Hàn Quốc đề nghị hướng dẫn cách khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu áp dụng FTA và miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho hợp đồng gia công với nhà thầu nước ngoài. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng.

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài đăng ký tờ khai theo mã loại hình “Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài” thì sẽ được miễn thuế theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu số 107/2016/QH13và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài theo đúng quy định.

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng đăng ký tờ khai theo mã loại hình “Nhập kinh doanh”, nếu hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập kinh doanh theo đúng quy định.

Theo đó, cùng một lô hàng nếu người nhập khẩu tách thành các loại hình khác nhau theo các tờ khai khác nhau thì phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách theo từng đối tượng tương ứng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam – Hàn Quốc biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Cục Giám sát quản lý;

- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤ TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh