© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 08/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 12108/BTC-CST

V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam)

(Địa chỉ: Số 52, đường 536, ấp Bàu Trăn, Nhuận Đức, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 180514/SF ngày 14/5/2018 của Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam) về đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu xử lý - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20) nhập khẩu để sản xuất ra mặt hàng săm lốp; Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ (Bộ Tư pháp - Công văn số 3395/BTP-PLDSKT ngày 11/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Công văn số 5078/BTNMT- TCMT ngày 18/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ - Công văn số 2877/BKHCN-TĐC ngày 14/9/2018, Bộ Công thương - Công văn số 7105/BCT-XNK ngày 04/9/2018); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:

"Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c)  Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e)  Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn "

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường".

- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định: "1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch "

- Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tai chính thì dầu xử lý với mã số HS 27.10.19.20 - là dầu thô đã tách phần nhẹ.

Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dầu xử lý - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su, có tên chính thức trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là "Dầu thô đã tách phần nhẹ" được chi tiết với mã số HS 27.10.19.20 không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Shih Fa Rubber Industries (Việt Nam) được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Các Bộ: Tư pháp, KHCN, TNTM, Công thương

- Vụ PC, TCT, TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi