© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 17/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4829/TCHQ-TXNK

V/v Xét giảm giá hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Công ty CP TM Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

(Đ/c: Ô số 27 lô số TT5.2 Khu đô thị ao sào - P.Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV/2018-VNQ ngày 30/7/2018, công văn số CVBS/2018-VNQ ngày 07/8/2018 của Công ty CP TM Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Việt Nam về việc xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ đề nghị xét giảm giá, thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá, thẩm quyền xử lý, cụ thể:

"d) Khoản giảm giá:

d.1) Chỉ được điều chỉnh trừ khi có đủ các điều kiện như sau:

d.1.1) Khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá sau:

d. 1.1.1) Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa;

d. 1.1.2) Giảm giả theo số lượng hàng hóa mua bán;

d. 1.1.3) Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán.

...

d.2) Hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

d.2.1) Văn bản đề nghị trừ khoản giảm, giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng: 01 bản chính;

d.2.2) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp

d.2.3) Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư này đối với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau: 01 bản chính

d.2.4) Bảng công bố giảm giá của người bán: 01 bản chụp

d.2.5) Chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán: 01 bản chụp ”

Qua xem xét hồ sơ đề nghị giảm giá của Công ty, đối chiếu với các quy định nêu trên thì hồ sơ của công ty không đầy đủ và không đáp ứng theo quy định, cụ thể: Tại hợp đồng mua bán hàng hóa chỉ nêu khoản chiết khấu là 25% nhưng không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được chiết khấu 25% (không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d.1.1); không có Bảng công bố giảm giá của người bán (hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm d.2.4). Như vậy, lô hàng nhập khẩu của Công ty không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định nêu trên, đề nghị Công ty nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP TM Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Hoàng Tuấn