© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h40 ngày 27/07/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4420/TCHQ-TXNK

V/v Tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Sumo Việt Nam

(Đ/c: 21 ngõ 178, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số cv 01/2018 ngày 8/6/2018 của Công ty TNHH Sumo Việt Nam (gọi tắt là Công ty) về nộp dần tiền chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: "4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp."

- Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế: "Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước".

Căn cứ quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH Sumo Việt Nam nợ tiền chậm nộp nên không thuộc đối tượng được xem xét nộp dần tiền chậm nộp. Đề nghị Công ty kịp thời nộp tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để c Công ty TNHH Sumo Việt Nam biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục trưởng Cục Thuế XNK;

- Vụ CST, Vụ PC;

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;

- Lưu: VT, TXNK.     

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Lê Mạnh Hùng