© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 25/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2894/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn khai mã loại hình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam

(địa chỉ: KCN Sông Mây - xã Bắc Sơn - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1105/2018/HDNK ngày 11/5/2018 Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam về việc xin hướng dẫn loại hình nhập khẩu hàng quà tặng nhân viên của DNSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Để việc nhập khẩu hàng hóa phù hợp với mục đích như trình bày tại công văn số 1105/2018/HDNK ngày 11/5/2018 nêu trên, đề nghị Công ty khai báo theo mã loại hình H11 - Hàng nhập khẩu khác ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Việc khai báo các chỉ tiêu trên tờ khai nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngàỵ 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Chính sách quản lý hàng hóa và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

- Ngoài ra, Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên việc nhập khẩu hàng hóa phải đáp ứng quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh