© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 23/04/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2181/TCHQ-CNTT

V/v Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin TKHQĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba

Trả lời Công văn số 10042018 ngày 10/04/2018 của quý Công ty về việc đăng ký tài khoản truy cập cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 2 của Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy chế) quy đinh:

"2. Bên sử dụng thông tin:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các thủ tục hành chính khác; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường;

b) Các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng;

c) Các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hỏa được Bộ Công Thương ủy quyền".

Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế và không được cấp tài khoản truy cập cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử. Tuy nhiên, quý Công ty có thể thực hiện tra cứu thông tin tờ khai hải quan của đơn vị mình bằng các hình thức sau:

- Sử dụng tiện ích "Tra cứu thông tin tờ khai hải quan" được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan (www.customs.gov.vn):

- Sử dụng dịch vụ tin nhắn tới đầu số 0869600633 do Tổng cục Hải quan cung cấp. Để đăng ký dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan qua tin nhắn, đề nghị quý Công ty truy cập vào địa chỉ tkhqdt.customs.gov.vn/doanhnghiep.aspx và làm theo hướng dẫn.

Trường hợp cần hỗ trợ, đề nghị quý Công ty liên hệ theo các hình thức sau:

- Thông qua đường dây nóng của bộ phận hỗ trợ (helpdesk) thuộc Tổng cục Hải quan;

- Gửi thư điện tử vào địa chỉ bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Trân trọng./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Đức Thành