© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h15 ngày 18/04/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2001/TCHQ-TXNK

V/v Chi phí vận tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế CY Tín

(Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Samnam, Số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/18/CV.TV ngày 13/3/2018 của Công ty TNHH quốc tế CY Tín vướng mắc về phí CIC, D/O, vệ sinh Container là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu: Chỉ thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu các khoản chi phí này thuộc khoản điều chỉnh cộng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT- BTC.

Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

2. Về hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các trường hợp các khoản chi phí này đã được khai báo là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu: Tổng cục Hải quan tiếp thu phản ánh của Công ty, đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sớm có văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH quốc tế CY Tín được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái