© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 08/02/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 784/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Công ty CP Que hàn điện Việt Đức

(Quán Gánh, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 267/VPCP-V.I ngày 09/01/2018 của Vãn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị tại văn bản ngày 09/12/2017 của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức về việc hoàn thuế tự vệ đã nộp năm 2016, ngày 06/11/2017 Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 7228/TCHQ- TXNK trả lời Công ty, theo đó:

"Vướng mắc tại công văn 6356/VPCP-ĐMDN của Công ty liên quan đến việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp đã được hướng dẫn tại công văn số 3410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan và công văn số 6046/BCT-QLCT của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để thực hiện.

Ngoài ra, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương để xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn được áp dụng đối với cả trường hợp doanh nghiệp sản xuất có tên tại Quyết định 3914/QĐ-BCT nhưng không nhập khẩu mà mua thép từ các công ty thương mại nhập khẩu (Quyết định 3914/QĐ-BCT thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương)."

Đề nghị Công ty CP Que hàn điện Việt Đức căn cứ nội dung tại công văn số 7228/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Que hàn điện Việt Đức biết./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái