© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 20/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7562/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty Luật TNHH IPIC

(Phòng 401 tầng 4 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV-IPIC ngày 26/9/2017 của Công ty Luật TNHH IPIC về việc đề nghị làm rõ quy định về việc kiểm tra, xác định trị giá sau khi tham vấn mà không thực hiện thủ tục kiểm tra sau thông quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định tuần tự theo 6 phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo thì tổ chức thực hiện tham vấn với người khai hải quan để làm rõ nghi vấn. Trong quá trình tham vấn, nếu người khai hải quan không chứng minh hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung nghi vấn liên quan đến việc xác định trị giá hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Như vậy, việc cơ quan hải quan ra quyết định ấn định thuế khi Doanh nghiệp không chứng minh được nghi vấn về trị giá trong quá trình tham vấn là phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, không nhất thiết phải thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Luật TNHH IPIC biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái