© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 06/11/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7166/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: - Tập đoàn Dệt may Việt Nam;

               - Hiệp hội Dệt may Việt Nam;

                                                        - Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 629/TĐDMVN-TCKT ngày 30/6/2017 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, công văn số 108/2017/CV-VASEP ngày 03/8/2017 của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, công văn số 100/HHDM-CSTM ngày 19/7/2017 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: "Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan"

Trường hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan theo quy định. Trường hợp vượt quá 3% người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với phần vượt, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.

Trước mắt, đề nghị Tập đoàn/Hiệp hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp, trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng