© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 26/10/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6927/TCHQ-TXNK

V/v Thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam

(Địa chỉ: Lô E12, đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0005/2017/CV-API ngày 02/10/2017 của Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng nhôm phế liệu xuất khẩu để gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ- CP của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu để gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại phải chịu thuế xuất khẩu theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.

Căn cứ quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam xuất khẩu nhôm phế liệu để gia công thuộc đối tượng chịu thụế xuất khẩu thì Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam phải khai báọ và nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế xuất khẩu quy định tại Biểu Thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng