© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 11/10/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6630/TCHQ-TXNK

V/v Khai báo trên hệ thống VNACCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam

(Tầng 2, tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HTNS0919/2017/HQ ngày 19/9/2017 của Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam đề nghị hướng dẫn khai báo trên hệ thống Vnaccs. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Người khải hải quan nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Trường hợp mặt hàng được chi tiết mã số hàng hóa 10 chữ số tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì phải nhập mã số có 10 chữ số tương ứng vào chỉ tiêu "Mã số hàng hóa".

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam được biết./

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Thu Hương