© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 22/06/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4093/TCHQ-GSQL

V/v Khai bổ sung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Ông Nguyễn Ngọc Thoại - Công ty TNHH Beyoso

(Đ/c: 90/53 đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM)

Trả lời nội dung vướng mắc của ông Nguyễn Ngọc Thoại - Công ty TNHH Beyoso gửi đến cổng thông tin điện tử của Chính phủ liên quan đến việc khai bổ sung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm b, khoản 1, Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kế từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

Tại điểm a.2, khoản 3, Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: "a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này:

a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp);

a.2.2) Đối với những chỉ tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung."

Căn cứ quy định trên thì sau khi hàng hóa được thông quan, trường hợp Công ty TNHH Beyoso xác định có sai sót trong trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại điếm a.2, khoản 3, Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản thông báo nội dung vướng mắc của doanh nghiệp đến Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 để liên hệ xử lý. Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 thì ngày 10/6/2017 Chi cục mới nhận được thông tin yêu cầu khai bổ sung của doanh nghiệp, Chi cục đã chủ động hướng dẫn doanh nghiệp khai báo bổ sung đối với nộỉ dung cần điều chỉnh. Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chấp thuận nội dung khai báo điều chỉnh của doanh nghiệp và hoàn thành các thủ tục theo quy định ngay trong ngày 13/6/2017. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị ông Nguyễn Ngọc Thoại - Công ty TNHH Beyoso liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 để hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để ông Nguyễn Ngọc Thoại - Công ty TNHH Beyoso biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh