© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 12/04/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2381/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.

(Đ/c: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/2017/ADM-OUT ngày 20/2/2017 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam vướng mắc về việc xin nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E15. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty nêu tại công văn số 08/2017/ADM-OUT ngày 20/2/2017 thì Công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E15 (nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa). Loại hình này được miễn thuế nhập khâu nên không thuộc đối tượng phải nộp C/O quy định tại điểm g.1, khoản 2 Điều 16 Thông tư sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tông cục Hải quan đồng ý việc Công ty được lựa chọn nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu nguyên liệu, cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận C/O theo quy định.

Trường hợp Công ty xin chuyển loại hình từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng phải chịu thuế, Công ty đã nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu lô hàng và C/O còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các Hiệp định thì được xem xét áp dụng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đó.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh