© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 24/10/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 10037/TCHQ-GSQL

V/v Tái nhập hàng tạm xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

(Đ/c: Lô M, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1811-2015/PVN-LOG ngày 22/09/2016 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về việc cho phép Công ty được thực hiện thủ tục tái nhập đối với lô hàng đã tạm xuất theo tờ khai số 300742129833/G61 ngày 08/03/2016, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 9029/HQHP-GSQL ngày 06/10/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ quy định tại Điều 23, Điều 50 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 của Tổng cục Hải quan, Công ty được thực hiện khai báo tái nhập đối với lô hàng đã tạm xuất nêu trên trên tờ khai hải quan giấy. Sau khi tờ khai hải quan giấy được thông quan, đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục hải quan thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất để Chi cục cập nhật số tờ khai hải quan giấy thay cho tờ khai tái nhập vào tờ khai tạm xuất ban đầu thông qua nghiệp vụ CNO11. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất thực hiện theo dõi số lượng hàng tái nhập ngoài hệ thống.

2) Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra lại toàn bộ quá trình khai báo và làm thủ tục của công ty đối với lô hàng tạm xuất - tái nhập nêu trên, trên cơ sở đó quyết định việc làm thủ tục tái nhập và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh