© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 10/10/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 9631/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế và hải quan đối với Phí dịch vụ thu mua tập trung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

(Tầng 18-19, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1008/2016/LTR-DMD003 ngày 10/8/2016 của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế và hải quan đối với Phí dịch vụ thu mua tập trung. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung vướng mắc phí dịch vụ thu mua tập trung có phải cộng vào trị giá tính thuế:

- Căn cứ Điểm 4 Điều 2 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì, phí môi giới là khoản tiền người mua hoặc người bán hoặc cả người mua và người bán phải trả cho người môi giới để đảm nhận vai trò trung gian trong giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu.

- Căn cứ Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản điều chỉnh cộng, trong đó quy định chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này và quy định cụ thể các khoản điều chỉnh cộng.

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Đề nghị Công ty trên cơ sở hồ sơ thực tế nhập khẩu và đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp Công ty còn vướng mắc thì liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về nội dung vướng mắc về thuế nhà thầu nước ngoài:

Quy định về thuế nhà thầu nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế. Vì vậy để đảm bảo xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn