© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 08/08/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 1033/GSQL-GQ1

V/v Khai bổ sung hàng hóa NK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

Trả lời công văn số 190716/CP-XNK ngày 19/7/2016 và số 020816/CP-XNK ngày 02/8/2016 của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội về việc xử lý khai bổ sung lô hàng thuốc thú y Vetrimoxin 50 Matrix, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung văn bản số 1487/TY-QLT ngày 29/7/2016 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm công số 020816/CP-XNK dẫn trên của Công ty thì việc kiểm tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu trước ngày 19/7/2016 được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó thuốc thú y đã có trong Danh mục được phép lưu hành thì không kiểm tra chất lượng theo từng lô hàng mà thực hiện kiểm tra theo định kỳ và kiểm tra đột xuất. Như vậy, theo nội dung hướng dẫn tại văn bản số 1487/TY-QLT thì mặt hàng thuốc thú y mà Công ty đề nghị khai báo bổ sung đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng theo từng lô hàng.

Đối chiếu quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 thì Công ty được thực hiện khai bổ sung trong trường hợp hàng hóa không có nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện việc khai báo bổ sung theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải