© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 03/08/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7376/TCHQ-GSQL

V/v Nhập khẩu nguyên liệu gia công sản xuất xuất khẩu bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

(Đ/c: lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 7016/CV-TLG ngày 29/6/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long về việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất bút bi có thể tay xóa sau khi viết và xuất bán cho khách nước ngoài, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Điều 28 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì thương nhân được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Theo Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên thì mặt hàng bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 4904/BTC- TCHQ ngày 15/4/2015 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được nhập khẩu ruột bút và cục gôm sau đó hoàn chỉnh sản phẩm để xuất khẩu theo loại hình gia công hoặc nhập sản xuất xuất khẩu. Khi nhập khẩu Công ty phải có văn bản cam kết tái xuất toàn bộ sản phẩm và nguyên liệu dư thừa ra nước ngoài, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh