© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h45 ngày 22/04/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3388/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý thuế đối với dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

(Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Vinhomes Riverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 245/2016/CV-VINGROUP ngày 25/3/2016 của Tập đoàn Vingroup-Công ty cổ phần về việc miễn thuế nhập khẩu cho các dự án nông nghiệp của các Công ty đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Vingroup. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 (nay là Luật Đầu tư số 67/2014/QH13), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 23/9/2006 của Chính phủ (nay là Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015), Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì trường hợp dự án đầu tư của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần và các Công ty thành viên/liên kết nếu thuộc lĩnh vực được ưu đãi hoặc thuộc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khấu theo quy định thì được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được;..vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được).

Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu ừên trường hợp hàng hóa nhập khẩu là vật tư xây dựng trong nưóc đã sản xuất được nhưng không đảm bảo chất lượng, tiêu chuấn kỹ thuật của dự án, thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét xử lý.

Đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư, các hồ sơ có liên quan đối chiếu quy định nêu trên để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần liên hệ với cơ quan hải quan nơi thực hiện dự án để được hướng dẫn cụ thể.

Tông cục Hải quan thông báo đế Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng