© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 15/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 343/GSQL-GQ2

V/v Thủ tục khai bổ sung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH OSG Việt Nam

(Đ/c: Tầng 3, 561 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2016-01/CV ngày 20/1/2016 của Công ty TNHH OSG Việt Nam về việc điều chỉnh mã loại hình trên tờ khai nhập khẩu đã thông quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, thủ tục hủy tờ khai hải quan được quy định tại Điều 11, Điều 12 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 (áp dụng tại thời điểm trước khi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực), khoản 1, khoản 2 Điều 20, Điều 22 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên đế thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì có hồ sơ cụ thế và liên hệ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám,sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân