Công văn cập nhật lúc 14h50 ngày 17/08/2010

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:  4796/TCHQ-TXNK

V/v Nộp lệ phí Hải quan theo tháng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

- Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam

(Trụ sở: D10/89Q, Quốc lộ 1A, Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1860/HQBD-TXNK ngày 28/07/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương; công văn số 138/PYV-XNK ngày 02/08/2010 của Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam; công văn số 1295/HQĐNa-TXNK ngày 06/08/2010 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về nộp lệ phí Hải quan theo tháng mà không cần dán tem lệ phí Hải quan lên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính hướng xử lý. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được và thực hiện./.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn