© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 13/08/2012

BỘ TÀI CHÍNH

 

_______

Số: 10179/BTC-TCDN

V/v Mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:       

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Trả lời công văn số 184/HHCPCC-2011 ngày 08/12/2011 của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam về mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào đánh giá thực hiện thu chi tài chính năm 2011 và dự toán thu chi năm 2012 của Hiệp hội cà phê Ca cao Việt Nam, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Hiệp hội cà phê Ca cao Việt Nam về mức thu lệ phí cà phê Hội viên kể từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012 là 0,4 USD/tấn cà phê xuất khẩu (bằng mức thu lệ phí na7m 2011)

2. Về cơ chế thu, chi: Hiệp hội thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 867/BTC-TCDN ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính trên tinh thần rà soát lại kế hoạch thu, các nội dung chi của năm 2011, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ quy định và thực hiện quyết toán sử dụng kinh phí công khai, minh bạch./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu