© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h20 ngày 07/11/2013

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 152/2013/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

                                

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Nguồn phí, lệ phí sở hữu công nghiệp:

Mức thu các loại phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp). Nguồn thu phí, lệ phí được điều tiết như sau:

- Cục Sở hữu trí tuệ được để lại 70% từ nguồn thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp để phục vụ hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ và đầu tư phát triển sự nghiệp sở hữu trí tuệ.

- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm nộp 30% số tiền phí, lệ phí sở hữu công nghiệp vào ngân sách nhà nước: Định kỳ hàng tháng và kết thúc mỗi năm tài chính, đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 30% số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.”

2. Sửa đổi tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 như sau:

“a) Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu bằng 25% số chênh lệch giữa nguồn phí, lệ phí được để lại trừ đi các nội dung chi quy định tại điểm 1.1 khoản 1, Điều 3 của Thông tư này.”

3. Bổ sung vào cuối tiết b điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 như sau:

“Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa không quá 2 lần tiền lương ngạch bậc.”.

4. Bổ sung điểm e vào khoản 4 Điều 4 như sau:

“e) Việc mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác từ 10 tỷ đồng trở lên cần có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2013 và áp dụng từ năm ngân sách 2013; được ổn định trong thời gian 3 năm và thay thế các nội dung có liên quan tại Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh

Nguồn: Website Báo Hải quan