© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 04/03/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2178/TCHQ-GSQL

V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức XNK tại chỗ của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

(Lô 37, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 60/NSVH-KT ngày 17/02/2014 của Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (DNCX) phản ánh vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa vào nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp DNCX bán hàng hóa vào nội địa thì khi làm thủ tục hải quan sử dụng hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn