© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 22/07/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 9892/BTC-TCHQ

V/v Thời hạn nộp thuế nhập khẩu của phí bản quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: - Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris;

(Cấp số 8, quốc lộ 1, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ)

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 297/VPM-KT ngày 8/5/2015 của Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris về thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế phải nộp của phí bản quyền được xác định từ ngày 1/4/2015, để việc thực hiện được thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Điểm e khoản 2 Điều 13 và điểm b.1 khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/4/2015) quy định: tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền, phí giấy phép hoặc khoản tiền khác do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan đối với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với các khoản phí nêu trên trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định.

Khoản 8 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/4/2015) quy định: "Thời hạn nộp tiền thuế của phí bản quyền, phí giấy phép và khoản tiền do người nhập khấu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhập khẩu không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai... là ngày đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan"

Theo quy định nêu trên, trường hợp tiền thuế phải nộp của phí bản quyền, phí giấy phép và khoản tiền do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhập khẩu được xác định và khai bổ sung theo đúng quy định nêu trên từ ngày 01/4/2015 thì thài hạn nộp thuế là ngày đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan (không phụ thuộc vào thời điểm thông quan giải phóng hàng trước hay sau ngày 01/4/2015).

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái