Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Join Win Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 25/06/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4136/TCHQ-PC

V/v Xử phạt vi phạm hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Join Win Việt Nam

(Địa chỉ: đường DE1B & DE1, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số 1405/XNK-2019 ngày 15/5/2019 của Công ty TNHH JOIN WIN VIỆT NAM v/v vướng mắc xử phạt VPHC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan, điểm a.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) thì trường hợp khai bổ sung sau thời điểm hệ thống hải quan phân luồng và trước khi thông quan thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tình huống cụ thể. Do không có hồ sơ vụ việc nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) để xem xét, xác định; đồng thời liên hệ với đơn vị hải quan nơi Công ty làm thủ tục để được trả lời cụ thể.

Tổng cục Hảỉ quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Join Win Việt Nam)
Số hiệu 4136/TCHQ-PC Ngày văn bản 25/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Join Win Việt Nam)
Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Join Win Việt Nam)