Xét giảm giá hàng NK (Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 25/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5552/TCHQ-TXNK

V/v Xét giảm giá hàng NK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC

(Đ/c: Tầng 5 số 69 Quán Thánh - P. Quán Thánh - Q. Ba Đình - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 246/CV-ASTEC ngày 27/8/2018 của Công ty cổ phần ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC về việc xem xét chấp thuận khoản giảm giá lô hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ đề nghị xét giảm giá, thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá, thẩm quyền xử lý, cụ thể:

"d) Khoản giảm giá:

d.1) Chỉ được điều chỉnh trừ khi có đủ các điều kiện như sau:

d.1.1) Khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá sau:

d.1.1.1) Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa;

d.1.1.2) Giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán;

d.1.1.3) Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán.

...

d.2) Hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

d.2.1) Văn bản đề nghị trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng: 01 bản chính;

d.2.2) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp

d.2.3) Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư này đối với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau: 01 bản chính

d.2.4) Bảng công bố giảm giá của người bán: 01 bản chụp

d.2.5) Chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán: 01 bản chụp "

Qua xem xét hồ sơ đề nghị giảm giá của Công ty gửi kèm công văn số 246/CV-ASTEC ngày 27/8/2018 thì hồ sơ đề nghị giảm giá của Công ty không đáp ứng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC nêu trên, cụ thể: Loại giảm giá cho Đại lý (hỗ trợ Đại lý Việt Nam khi tham gia Triển lãm tổ chức tại Việt Nam) không thuộc loại giảm giá quy định tại điểm d.1.1; Hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá chưa đáp ứng quy định tại điểm d.2.1 do Công ty chưa hoàn thành việc nhập khẩu cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng.

Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện khai báo và nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Hoàng Tuấn

 


 

 

Xét giảm giá hàng NK (Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC)
Số hiệu 5552/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xét giảm giá hàng NK (Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC)
Xét giảm giá hàng NK (Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao ASTEC)