Xây dựng hàng rào của DNCX (Tập đoàn Nidec Nhật Bản)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 04/07/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3868/TCHQ-GSQL

V/v Xây dựng hàng rào của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Tập đoàn Nidec Nhật Bản

(Số 20 Võ Văn Dũng, Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số CV300318/NIDEC ngày 26/04/2018 của Tập đoàn Nidec Nhật Bản về việc không xây dựng hàng rào phân cách giữa Công ty Nidec Techno Moto Việt Nam (là DNCX, gọi tắt là NTMV) và Công ty Nidec Shipo Việt Nam (là DNCX, gọi tắt là NSCV) thuộc cùng Tập đoàn NIDEC là nhà đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiếm tra, giám sát, kiếm soát hải quan của cơ quan hải quan"

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì (i) "Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư"; (ii) "Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan"

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên trường hợp Công ty Nidec Techno Moto Việt Nam và Công ty Nidec Shipo Việt Nam đều là doanh nghiệp chế xuất, đã được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có ranh giới địa lý xác định và đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị về việc không xây dựng hàng rào cứng ngăn cách giữa hai Công ty. Trong quá trình hoạt động, Công ty Nidec Techno Moto Việt Nam và Công ty Nidec Shipo Việt Nam phải đảm bảo tách biệt các khu vực sản xuất, lưu giữ nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị, sản phẩm giữa hai Công ty và được hạch toán, theo dõi độc lập tại hệ thống sổ sách kế toán của từng Công ty theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Nidec Nhật Bản được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban QL KCN Láng - Hòa Lạc;

- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Xây dựng hàng rào của DNCX (Tập đoàn Nidec Nhật Bản)
Số hiệu 3868/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 03/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xây dựng hàng rào của DNCX (Tập đoàn Nidec Nhật Bản)
Xây dựng hàng rào của DNCX (Tập đoàn Nidec Nhật Bản)