Xác định thuế GTGT mặt hàng MMTB chuyên dùng (Công ty TNHH CP Anova Feed)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 12/07/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 2508/TXNK-CST

V/v Xác định thuế GTGT mặt hàng MMTB chuyên dùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH CP Anova Feed

(Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An)

Trả lời công văn số 0107/Anova-QA ngày 1/7/2017 của Công ty TNHH CP ANOVA FEED về đề nghị xác định thuế GTGT mặt hàng máy móc chuyên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ công văn số 3233/BTC-TCT ngày 13/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp.

Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để xác định hàng hóa có là máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không để thực hiện. Trường hợp, máy móc thiết bị đó chưa được hướng dẫn tại các vãn bản nêu trên thì thực hiện theo quy định tại điểm 2 Công vãn số 1677/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CP ANOVA FEED được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Xác định thuế GTGT mặt hàng MMTB chuyên dùng (Công ty TNHH CP Anova Feed)
Số hiệu 2508/TXNK-CST Ngày văn bản 10/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xác định thuế GTGT mặt hàng MMTB chuyên dùng (Công ty TNHH CP Anova Feed)
Xác định thuế GTGT mặt hàng MMTB chuyên dùng (Công ty TNHH CP Anova Feed)