Xác định mã HS code bộ đèn LED (Công ty TNHH Minh Thành)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 05/11/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6908/TCHQ-TXNK

V/v Xác định mã HS code bộ đèn LED

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Minh Thành

(Địa chỉ: 20A, đường Đồng Khởi, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/MT-CV/2019 ngày 7/10/2019 của Công ty TNHH Minh Thành về việc “Xác định HS code bộ đèn LED”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,

Mô tả nhóm 94.05 gồm các mặt hàng "Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác"

2. Căn cứ thông tin hàng hóa nêu tại công văn 08/MT-CV/2019 ngày 7/10/2019 của Công ty cùng mẫu của hàng hóa chưa đủ cơ sở để xem xét, hướng dẫn xác định mã số hàng hóa. Đề nghị Công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn, giải quyết, hoặc tiến hành thủ tục đề nghị xác định trước mã số theo hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Minh Thành được biết và thưc hiên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP Bộ Tài chính;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Xác định mã HS code bộ đèn LED (Công ty TNHH Minh Thành)
Số hiệu 6908/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 04/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Xác định mã HS code bộ đèn LED (Công ty TNHH Minh Thành)
Xác định mã HS code bộ đèn LED (Công ty TNHH Minh Thành)